8D CHONGQING / WULONG / Zhuo Shui / YUNYANG SKY BRIDGE (CNCKG8)

English
Chinese

Valid from 2019-09-01 to 2019-12-31

No Shopping Tour

Free upgrade 2 night ChongQing international 5* HTL

Direct flight to ChongQing