10D CLASSIC FUJIAN/ CHAOZHOU/SAWTOU (MT WUYI. HAKKA. HOT-SPRING. GOURMET) (FZC0)

English
Chinese

Valid from 2019-09-10 to 2020-03-10

NO SHOPPING TOUR - FREE TAIWAN JINMEN 

5N 5* HTL+HOT SPRING